Medico-legale expertise

Welkom op de website van Dr. B. CEULEMANS. Dokter Ceulemans is geneesheer-specialist in de heelkunde met een bijzondere bekwaming in de medische expertise. Dit platform is ontwikkeld met het oog op het verschaffen van informatie omtrent het deskundigenonderzoek en geeft een overzicht over de werkzaamheden van het expertisebureau.

Als u door het toedoen van een derde partij slachtoffer bent geworden van een ongeval met lichamelijke schade, wenst u hiervoor uiteraard vergoed te worden. De schade kan pas op de juiste wijze vergoed worden als ze kan bepaald worden door een deskundige ter zake en op een zo volledig mogelijke en onafhankelijke manier kan vastgesteld worden.

U kan op het expertisebureau terecht voor de evaluatie van de menselijke schade. Voor een onafhankelijk advies of de formele vaststelling van de lichamelijke letsels zal de deskundige optreden als raadsgeneesheer in kader van de zogenaamde technische raadgevingMet het ingewonnen advies kan u dan desgewenst verdere stappen ondernemen tot het bekomen van de schadeloosstelling.

Het is ook mogelijk dat u door het expertisebureau zèlf wordt uitgenodigd voor een eenzijdig onderzoek in opdracht van een verzekeringsinstelling.

In sommige gevallen kan de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij u een voorstel doen tot een minnelijke schikking als vergoeding van de geleden schade. In dat geval is het verstandig alvorens iets te ondertekenen het advies van uw arts in te winnen en hem of haar uw casus te laten verdedigen bij de verzekeringsmaatschappij, indien u van mening bent dat het voorstel van de verzekeringsinstelling ontoereikend is. In veel gevallen heeft uw arts hiervoor niet de nodige tijd of ontbreekt de juridisch-technische kennis om stevig in de schoenen te staan tegenover de verzekeringsinstellingen die hiermee dagdagelijks te maken hebben. In dat geval kan de deskundige optreden als bijstandsarts om uw schadedossier te verdedigen tijdens de zogeheten minnelijke expertise. In dit laatste geval wordt voorafgaand een door beide partijen overeengekomen arbiter (arts) aangewezen die de knoop zal doorhakken indien beide raadsgeneesheren geen akkoord vinden.

In sommige gevallen echter zal er een gerechtelijke expertise moeten gebeuren, om het onderzoek naar de geleden menselijke schade op een juridisch correcte en tegensprekelijke manier te laten verlopen. Dit is de meest formele manier van het expertisegebeuren. Het is de rechter die de deskundige aanstelt. De procedure van dit deskundigenonderzoek staat nauwkeurig beschreven in het gerechtelijk wetboek, art. 962-991bis.


Een goede verstandhouding tussen arts en patiënt, gebaseerd op rechten en plichten, is cruciaal. Dat geldt ook voor de relatie tussen patiënt en expertise-arts. Een discrete en professionele behandeling van uw dossier wordt gegarandeerd !

Neem naar elke expertisezitting alle informatie mee waarover je beschikt.
Vraag alle onderzoeksresultaten, foto’s en medische verslagen op bij je huisarts.

Het expertisebureau is gevestigd in Grobbendonk en werkt enkel op afspraak. U kan hiervoor contact opnemen via de opgegeven kanalen.